Segala puji hanyalah bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala semata, Yang telah mengutus Rasul-Nya dengan membawa hidayah dan dien yang
hak. Shalawat dan salam semoga tercurah atas pemimpin para rasul, yang diutus sebagai rahmat sekalian alam.

Kehidupan Rasulullah adalah kehidupan yang penuh teladan bagi umat, acuan dakwah sekaligus sebagai pedoman hidup. Beliau adalah teladan dalam ketaatan, dalam beribadah dan berakhlak yang mulia. Teladan dalam bermuamalah yang baik dan dalam menjaga
kehormatan dan kemuliaan. Cukuplah pujian Allah atas beliau sebagai buktinya, Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: “Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung.” (Al-Qalam 4)

Pada kenyataannya, kaum muslimin pada hari ini terjebak di antara dua sikap yang kontradiktif dalam terhadap Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Ada yang bersikap berlebih-lebihan terhadap Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, memberikan hak rububiyah kepada beliau, hingga terseret ke dalam perbuatan syirik, seperti memohon/berdo’a atau beristighatsah kepada beliau shallallahu ‘alahi wasallam. Dan ada pula yang memandang remeh kedudukan beliau shallallahu ‘alahi wasallam selaku utusan Allah Subhanahu wa Ta’ala, pada akhirnya ia berani melanggar petunjuk beliau, tidak meneladani sirah (peri kehidupan) beliau, dan tidak pula menjadikannya sebagai pelita kehidupan dan rambu perjalanan.

Ahlus Sunnah wal Jamaah menempatkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pada kedudukan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta’ala kepada beliau, yaitu sebagai hamba Allah dan Rasul-Nya (‘abduhu wa rasuluhu). Ahlus Sunnah Wal Jamaah tidaklah berlebih-lebihan dalam menyanjung Rasulullah (sebagaimana hal itu telah beliau larang sendiri). Kedudukan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta’ala sudah cukup untuk menunjukkan ketinggian derajat beliau. Kita, sebagai Ahlu Sunnah, wajib berjalan di atas prinsip tersebut. Sedangkan manifestasi cinta kita kepada beliau shallallahu ‘alaihi wasallam ialah dengan mentaati perintah beliau, menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan dibencinya.

Dalam sebuah syair dituturkan:

Yang harus kita maklumi,beliau hanyalah seorang manusia biasa.
Disamping beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta’ala yang terbaik.

Allah Subhanahu wa Ta’ala mengistimewakan beliau dengan stempel putih kenabian.
Bagaikan cahaya yang terang bersinar.

Allah Subhanahu wa Ta’ala menyertakan nama beliau dengan asma-Nya.
Saat muazzin mengumandangkan azan lima kali sehari semalam dengan bersyahadat.
Hingga nama beliau dipetik dari nama-Nya sebagai penghormatan. 

Allah Subhanahu wa Ta’ala, pemilik ‘Arsy adalah Yang Maha Terpuji,
Sementara beliau adalah yang terpuji.

Meskipun kita tidak sempat menyaksikan beliau secara langsung di dunia, karena terpisah ruang dan waktu, namun kita tidak akan bosan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala semoga kita termasuk orang-orang yang disebutkan Rasulullah dalam sabdanya:

Betapa ingin aku bertemu dengan saudara-saudaraku!” Para sahabat berkata: “Wahai Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu?” Rasulullah menjawab: “Kamu sekalian adalah sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku adalah generasi yang belum lagi muncul.” “Wahai Rasulullah, bagaimanakah engkau dapat mengenali suatu generasi dari umatmu yang belum lagi muncul?” tanya sahabat. Beliau menjawab: “Bagaimanakah menurutmu, bila seseorang memiliki seekor kuda yang putih kepala dan kakinya di antara kuda-kuda yang hitam legam, bukankah dia dapat mengenali kudanya?” “Tentu saja wahai Rasulullah!” jawab mereka. “Sungguh, mereka akan datang dengan warna putih bercahaya pada wajah dan tubuh mereka disebabkan air wudhu’. Dan akulah yang akan mendahului mereka tiba di telaga (Al-Kautsar)!” jawab beliau.” (HR. Muslim)

Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala semoga kita semua tergolong orang-orang yang mengikuti jejak beliau shallallahu ‘alaihi wasallam dan meneladani kehidupan beliau serta menapaki sunnahnya. Kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala semoga Dia Subhanahu wa Ta’ala mengumpulkan kita bersama beliau di Surga ‘Adn. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala memberikan pahala yang sempurna bagi beliau sebagai balasan atas seluruh yang telah beliau persembahkan. Shalawat dan salam semoga tercurah atas beliau, segenap keluarga serta sahabat.

(Diringkas dari Mukaddimah “Sehari di Kediaman Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam” karya Syaikh Abdul Malik bin Muhammad bin Abdur Rahman Al-Qasim, yang diterbitkan dalam bentuk e-book oleh Maktabah Abu Salma al-Atsari)