Tentang Kitab Ushul Sunnah

Leave a comment

Kitab Ushul Sunnah adalah salah satu kitab yang disusun oleh Imam Ahlussunnah Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yang memuat prinsip-prinsip aqidah ahlussunnah wal jama’ah. Meskipun kitab ini tidak mencakup seluruh aqidah ahlussunnah, setidaknya kitab ini mencakup prinsip-prinsip dasarnya yang merupakan lawan dari prinsip-prinsip dasar bid’ah.

Syaikh Walid bin Muhammad Nubaih telah melakukan Tahqiq sekaligus memberikan Syarah pada kitab Ushul Sunnah yang diriwayatkan oleh Abdus bin Malik al-Aththar rahimahullah yang mendengar langsung dari gurunya yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Abu Bakar al-Khallaal rahimahullah berkata, “Di sisi Abu Abdillah (kunyahnya Imam Ahmad), dia (Abdus bin Malik al-Aththar) memiliki kedudukan dalam hal hadiah-hadiah dan selainnya, ia (Imam Ahmad) menyenanginya dan mendahulukannya. Berita-beritanya cukup panjang untuk dijelaskan. Abu Ya’la berkata, “Ia meriwayatkan dari Abi Abdillah berbagai permasalahan yang tidak pernah diriwayatkan oleh selainnya yang seluruhnya tidak sampai pada kita kecuali sedikit di dalam bab-bab As-Sunnah, yang seandainya diadakan perjalanan ke negeri Cina untuk mencarinya niscaya hal itu tidak seberapa. Abu Abdillah mengeluarkannya dan menyerahkan padanya…(secara ringkas)”. [Thabaqaat al-Hanaabilah, 1/241]

Setelah selesai men-tahqiq dan men-syarah kita Ushul Sunnah ini, Syaikh Walid menyerahkan kepada gurunya, Syaikh Muhammad ‘Ied al-Abbasy, yang merupakan murid dari muhaddits abad ini, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani rahimahullah.

Sederet ahli ilmu telah berjasa membawa ilmu ini dari generasi ke genarasi dan menjelaskannya kepada umat demi tetap tegaknya Sunnah di muka bumi ini. Bersambungnya sanad dalam periwayatan kitab ini menunjukkan ke-otentik-an prinsip-prinsip aqidah ini. Semoga Allah Ta’ala membalas mereka semua dengan balasan yang sebaik-baiknya.

يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين

“Ilmu agama ini akan dipikul oleh orang-orang yang adil pada setiap generasi. Mereka menghilangkan penyimpangan orang-orang yang melampaui batas, kedustaan para pendusta dan takwil orang-orang bodoh”

Muscat, 4 Jumadil Ula 1432H

Pengertian ‘Aqidah

1 Comment

Aqidah (العقيدة) secara etimologi (bahasa) berasal dari kata al-‘aqdu (العقد) yang berarti ikatan, at-tautsiiqu (التوثيق) yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat, al-ihkaamu (الإحكام) yang artinya mengokohkan (menetapkan), dan ar-rabthu biquwwah (الربط بقوة) yang berarti mengikat dengan kuat. [Lisaanul ‘Arab (IX/311: عقد) karya Ibnu Manzhur (wafat th. 711 H) dan Mu’jamul Wasiith (II/614: عقد)

Sedangkan secara terminologi (istilah): ‘aqidah adalah iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikitpun bagi orang yang meyakininya.

Jadi, ‘Aqidah Islamiyyah adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah Ta’ala dengan segala pelaksanaan kewajiban, bertauhid dan taat kepada-Nya, Rasul-rasul-Nya, Kitab-kitab-Nya, hari Akhir, taqdir baik dan buru, serta mengimani seluruh apa-apa yang telah shahih tentang prinsip-prinsip agama (ushuluddin), perkara-perkara yang ghaib, beriman kepada apa yang menjadi ijma’ (konsensus) dari Salafush Shalih, serta seluruh berita-berita qath’i (pasti), baik secara ilmiah maupun amaliyah yang telah ditetapkan menurut Al-Qur’an dan Sunnah yang shahih serta ijma’ salafush shalih.

Disadur dari “Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah” karya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas

Muscat, 2 Jumadil Awal 1432H

Newer Entries

%d bloggers like this: