Ahkam adalah bentuk jamak dari hukm. Secara bahasa berarti qadha‘ (ketetapan, keputusan). Secara istilah berarti “Sesuatu yang dikandung oleh pernyataan-pernyataan syariat yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf baik berupa thalab, takhyir, atau wadh

Yang dimaksud dengan ‘pernyataan-pernyataan syariat‘ adalah Al-Kitab dan AS-Sunnah. Pernyataan ‘yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf‘ maksudnya adalah sesuatu yang berkaitan dengan amal-amal mereka baik berupa ucapan maupun perbuatan, baik melakukan atau meninggalkan, sehingga yang berkaitan dengan i’tiqad (keyakinan) tidak termasuk dalam cakupan ini. Thalab adalah permintaan, bisa berupa amr (perintah) dan nahy (larangan), baik bersifat kewajiban atau keutamaan. Takhyir maksudnya mubah (boleh, pilihan). Wadh‘ maksudnya shahih (sah) dan fasid (rusak) serta tanda-tanda dan sifat-sifat sejenis yang ditetapkan oleh Syari‘ (Pembuat Syariat) yang menunjukkan pemberlakuan atau pembatalan sesuatu. More