Segala puji hanyalah bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala semata, Yang telah mengutus Rasul-Nya dengan membawa hidayah dan dien yang
hak. Shalawat dan salam semoga tercurah atas pemimpin para rasul, yang diutus sebagai rahmat sekalian alam.

Kehidupan Rasulullah adalah kehidupan yang penuh teladan bagi umat, acuan dakwah sekaligus sebagai pedoman hidup. Beliau adalah teladan dalam ketaatan, dalam beribadah dan berakhlak yang mulia. Teladan dalam bermuamalah yang baik dan dalam menjaga
kehormatan dan kemuliaan. Cukuplah pujian Allah atas beliau sebagai buktinya, Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: “Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung.” (Al-Qalam 4)

Pada kenyataannya, kaum muslimin pada hari ini terjebak di antara dua sikap yang kontradiktif dalam terhadap Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Ada yang bersikap berlebih-lebihan terhadap Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, memberikan hak rububiyah kepada beliau, hingga terseret ke dalam perbuatan syirik, seperti memohon/berdo’a atau beristighatsah kepada beliau shallallahu ‘alahi wasallam. Dan ada pula yang memandang remeh kedudukan beliau shallallahu ‘alahi wasallam selaku utusan Allah Subhanahu wa Ta’ala, pada akhirnya ia berani melanggar petunjuk beliau, tidak meneladani sirah (peri kehidupan) beliau, dan tidak pula menjadikannya sebagai pelita kehidupan dan rambu perjalanan. More